برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

مولانا من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است.
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

شمس تبریزی تو را مقام استماع است تو سخن میگویی از مقصود دورتر میمانی و دورتر میرانی از خود مقصود را
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

سن فرانسیس برای دهکده‌ای که قدّیس ندارد و نیز برای دهکده‌ای که همۀ افراد آن قدّیس‌اند دلم می‌سوزد. (نیکوس کازانتزاکیس، جوینده راه حق، صص 437-436)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ویکتور هوگو چشم روح نمی‌تواند هيچ‌جا، خيرگی و تيرگی‌ای بيش از آنچه در آدمی وجود دارد، بيابد، نمی‌تواند در چيزی خيره شود كه از وجود آدمی مخوف‌تر، مشوّش‌تر، اسرارآميزتر و لانهايه‌تر باشد. تماشاگهی عظيم‌تر از دريا هست كه آسمان است، تماشاگهی عظيم‌تر از آسمان نيز هست كه درون جان آدمی...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ویکتور هوگو ما گذشته را محترم می‌شماريم و چشم از آن می‌پوشيم به شرط آنكه به "مرده بودن" راضی باشد اگر بخواهد زنده باشد به وی حمله‌ور می‌شويم و به كشتنش می‌کوشیم. (بينوايان،، ترجمۀ مستعان، ص 422)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ویکتور هوگو "زيبا" نيز به اندزه "مفيد" فايده دارد شايد هم بيشتر. (بينوايان، ، ترجمۀ حسینقلی مستعان، ص 21)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

تولستوی من هرگز به خود اجازه نمی‌دهم كه بگويم حقيقت را می‌دانم. هيچ‌كس، به تنهايی، نمی‌تواند به حقيقت دست يابد. فقط با نصب سنگی روی سنگ ديگر با شركت همگان با مساعی ميليون‌ها نسل، از آدم ابوالبشر تا عصر ما آن معبدی كه شايستۀ خدای بزرگ است، ساخته و برافراشته می‌شود. (جنگ و صلح،...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

تولستوی انسان استعداد آن را دارد که سراپا در موضوع واحدی، هرقدر هم جزيی جلوه كند، مستغرق شود. هيچ موضوعی آن اندازه كوچك نيست كه در صورت توجه عميق و كامل بدآن، بی‌نهايت بزرگ نشود. (جنگ و صلح، ج 4، ص 302)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

تولستوی آن كس كه همه چيز را بفهمد همه چيز را مي بخشد. (جنگ و صلح، ج 1، ص 150)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا کوی نومیدی مرو اومیدهاست سوی تاریکی مرو خورشیدهاست (مثنوی، د 1/ بیت 724)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱