برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

شیوۀ درستِ مطالعه کردن، از نگاه شمس تبریزی نفع در این است که لقمه‌ای خوردی، چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آن‌گاه لقمۀ دیگر بخوری. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت. اگر من در این علم‌های ظاهر شروع کردمی، تا یک درس را اِتقان نکردمی...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

معنی ولایت شمس تبریزی معنی ولایت چه باشد؟ آنکه او را لشکرها باشد و شهرها و دیه‌ها؟ نه! بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خویشتن، و بر احوال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و بر کلام خویشتن، و سکوت خویشتن، و قهر در محل قهر، و لطف در محل لطف، و چون عارفان...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا از محبّت تلخ‌ها شيرين شود از محبّت مس‌ها زرّين شود از محبّت دُردها صافى شود از محبّت دردها شافى شود از محبّت مرده زنده مى‏كنند از محبّت شاه بنده مى‏كنند...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا پیش چشمت داشتی شیشۀ کبود زآن سبب عالَم کبودت می‌نمود. (مثنوی، دفتر اول، بیت 1329)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مارک تواین بیست سال بعد، شما بیشتر از اینکه بابت کارهایی که انجام داده‌اید، پشیمان باشید، از کارهایی که در این مدّت انجام نداده‌اید، پشیمان خواهید بود. پس، در زندگی، خود را در یک موضعِ امن محصور نکنید و همانند بادبان‌های کشتی، خود را به آغوش باد بسپارید. از جستجو، رؤیاپردازی...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

بایزید بسطامی: نزديک‌ترينِ خلايق به حق آن است كه بارِ خَلْق بيش كشد و خوی خوش دارد. (تذکره الاولیاء عطار نیشابوری، ص 197)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

راهِ راست راهِ راست آن باشد که به شهرِ خوشی برساند و راهِ کژ آن باشد که به شهرِ خوشی نرساند. (معارفِ بهاء ولد، ج 1، ص 111).
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا دوستان را در دل رنج‌ها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود نه به خفتن نه به گشتن و نه به خوردن الّا به دیدارِ دوست که لقاء الخلیل شفاء العلیل (دیدار دوست شفای بیمار است) (فیه ما فیه، ص 223)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا یادآوری در سرشت آدمی همۀ علم‌ها، در اصل، سرشته‌اند که روح او مُغیّبات را بنماید چنانکه آبِ صافی آنچه در تحتِ اوست، از سنگ و سفال و غیره و آنچه بالای آن است، همه بنماید عکس آن. در گوهر آب این نهاد است، بی علاجی و تعلیمی، لیک چون آن...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا درد درد است که آدمی را رهبر است. در هر کاری که هست، تا او را دردِ آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد، او قصدِ آن کار نکند و آن کار، بی درد، او را میّسر نشود، خواه دنیا، خواه آخرت، خواه بازرگانی، خواه پادشاهی،...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱