برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

سعدی شیرین سخن بیا به صلح من امروز و در کنار من امشب که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم.
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ویکتور فرانکل این رنجها نیستند که ما را ناامید میکنند بلکه بی معنی شدن آنهاست که باعث ناامیدی ما میشود رنج اگر معنادار باشد، قابل تحمل میشود.
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

شکسته باش، تا کُل باشی. خم شو، تا راست باشی. خالی باش، تا پُر باشی. فرسوده باش، تا دوباره نو شوی. کم‌دار باش و بسیار به دست آر. بسیار داشته باش و پریشان شو. پس جان‌های دانا به آن یک می‌چسبند و چیزها را با آن می‌سنجند. چون خود را نشان نمی‌دهند، می‌درخشند. چون خود را توجیه نمی‌کنند،...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

قوتِ جان هرکه روی زمین، زیبایی را بداند، زشتی درست می‌کند. هرکه بداند که خوبی خوب است، بدی درست می‌کند؛ چونکه بود و نبود با هم پیدا می‌شوند سخت و آسان مکمّلِ یکدیگرند دراز و کوتاه همدیگر را شکل می‌بخشند بالا و پست به همدیگر وابسته‌اند نت و صدا با هم موسیقی را می‌سازند پیش و...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

افسوس که بر گنجِ شما پرده شمایید. (کلیات شمس، چاپ هرمس، غزل 884)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

چند جملۀ برگزیده دربارۀ عادت سازی و عادت‌شکنی ــ فرانسیس بیکن: بشر معمولاً بر اساس سیرت خود فکر می‌کند، و بر اساس دانشِ خود و افکارِ عمومیِ رایج صحبت می‌کند، اما عموماً بر اساس عادت عمل می‌کند. ــ دليلِ موفّقيتِ برخي از افراد انجام دادنِ کارهايی است که ديگران از...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

تو را هرکس به سوی «خویش» خواند تو را من جز به سوی «تو» نخوانم. مولانا (کلیات شمس، چاپ هرمس، غزل 1415)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

نیایش برای صلح خداوندا مرا وسیلۀ صلح خویش قرار ده آنجا که کین است، باداکه عشق آورم آنجا که تقصیر است، باداکه بخشایش آورم آنجا که تفرقه است، باداکه یگانگی آورم آنجا که خطاست، باداکه راستی آورم آنجا که شک است، باداکه ایمان آورم آنجا که نومیدی است، باداکه امید آورم آنجا که ظلمات است، باداکه نور آورم آنجا...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

سفرنامۀ باران آخرين برگ سفرنامۀ باران اين است: ...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

خیام از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است.
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱