آرش نراقی

سخنرانی دکتر آرش نراقی، موضوع: سه تصویر از خدا
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

سخنان کوتاه، ولی ارزشمند دکتر آرش نراقی درباره “اخلاق دشمنی”
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

خاموشی سکوت از فضیلت‌های فراموش‌شدۀ روزگارِ ماست. زمانۀ ما عصرِ هیاهو و ژاژخایی و یاوه‌گویی است. شاید بشر در کمتر دوره‌ای از تاریخ بلندِ خود، این‌گونه در معرض انواعِ صداها و هیاهوها بوده و خود نیز این‌همه غوغا و جنجال آفریده است. بمبارانِ خبری و انفجارِ اطلاعات در روزگار...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

سخنرانی استاد ارجمند، دکتر آرش نراقی موضوع: زیستن در مرزهای مکاشفه
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

رابطۀ معنا و روایت دکتر آرش نراقی رابطه مهمی بین روایت و معناداری وجود دارد؛ هرجا که بی معنایی وجود داشته باشد، فقدان روایت هم وجود دارد. تئوری علمی روایتی از امور متفرق و ظاهراً بی معنا به دست می دهد و آنها را معنادار می کند و در...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

برای “صلح جهانی” لازم نیست کارهای بسیار بزرگی انجام بدیم. یکی از راههای خوب برای دستیابی به این هدف، دوست داشتن “گیاهان” است. گیاهان، مخصوصا گلها، به توجه و نوازش ما نیاز دارند. میتونیم با اونا حرف بزنیم و نوازششون کنیم و نگاهشون کنیم و به این ترتیب هم...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

مفهوم عدم که از مفاهیمِ بنیادین در اندیشۀ مولاناست، بسیار پیچیده است و با مفاهیمی مانند «فقر» و «فنا» و «مرگ» و «هستی» ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو برای درکِ مقصود مولانا از عدم، لازم است که مفاهیمِ مرتبط با آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرند. از...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

سخنان دلنشین استاد ارجمند، دکتر آرش نراقی دربارۀ «تنبلیِ پسندیده» زمان: ۱۴ دقیقه زندگی در دورۀ جدید سرعت بسیاری گرفته است و گاهی از دیروز تا امروز، با معیارهای گذشتگان، بیش از هزار سال تغییر و تحول را در خود دارد؛ یعنی فاصله ای که انسان زمانۀ ما از...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

همۀ ما انسان‌ها دمدمی‌مزاج هستیم و فراز و فرودهای روحیِ فراوانی را تجربه می‌کنیم. گاه پیش می‌آید که در طول یک نیم روز، به شکلی حیرت‌آور، فاصلۀ میان دوزخ و بهشت را طی می‌کنیم و از اوجِ شادی به قعرِ غم درمی‌غلطیم و دقایقی دیگر، باز بسیار شادمان می‌شویم....
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳