آلن برگر

خودشناسی و فرافکنی داوری‌های ما دربارۀ دیگران یکی از بهترین منابع خودشناسی هستند؛ یعنی هرکس می‌تواند خود را از راه قضاوت‌هايش درمورد ديگران بشناسد. كسانی كه هميشه در ديگران عيب و نقص می‌بينند، احتمالاً خود نيز جانی آكنده از عيب و نقص دارند و آنها كه همواره ديگران را شريف...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳