ابوالحسن خرقانی

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (4) ــ بعد از ايمان، هيچ چيز نيست بزرگ‌تر از دلی پاك و زبانی راست. (ص 702) ــ تحيُّر همچون مرغی است كه از آشيانۀ خود، به طلبِ چينه، بيرون آيد. چينه نيابد و ديگر باره راهِ آشيانۀ خود را نداند. (ص 703) ــ نماز و روزه...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (1) ــ بيا هر دو دستِ لطف حق را بگيريم و بالاي هر دو عالَم بجهيم كه نه به بهشت التفات كنيم و نه به دوزخ. (صص 63-662) ــ اگر مردمان را به خدا دعوت می‌كني و چون كسی ديگر آنها را به حق دعوت...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

گزیده‌ای از نيايش‌های ابوالحسن خرقانی، (در تذكره الاولياي عطار) بارخدايا! از آن خلعت كه به بايزيد داده‌ای، من را نيز بويی ده! (ص 661) ای بارخدای! خواهی تا آنچه از مهربانیِ تو می‌دانم و از بزرگواریِ تو می‌بينم، با خلق تو بگويم، تا ديگر هيچكس سجودت نكند؟ (ص 672) الهی! اگر...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

خدایا چون به جان نگرم، جانم درد کند و چون به دل نگرم، دلم درد کند و چون به فعل نگرم، قیامتم درد کند و چون به وقت نگرم، "تو"ام درد کند. ابوالحسن خرقانی (تذکره الاولیا، ص ۶۸۷) تعبیر بسیار زیبای "توام درد میکند" که در زبان فارسی به کلی جدید و غریب است، از...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳