احساسات

«رنجش»‌ عاملِ «رنج» است. ما رنج می‌کشیم، چون از دیگران می‌رنجیم. با حذف رنجش، بسیاری از رنج‌ها و دردها، به خودی خود، از زندگی ما حذف می‌شوند. رنجیدن از دیگران درواقع به این معناست که ما به دیگران قدرت می‌دهیم مهار احساسات و عواطف ما را در دست خود...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳

خشم یکی از مهم‌ترین احساساتِ انسان «خشم» است. این احساس در زندگیِ او، نقش مهمی دارد؛ چراکه نیروی دفاعی بدن ریشه در خشم دارد و بسیاری از نیروهای والای زندگی مانند خطرپذیری، بلندهمتی، نیرومندیِ اراده، جرأتِ اقدام به انجامِ کارها و بسی خصلت‌های مهمِ زندگی از خشم سرچشمه می‌گیرند و...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳