احساس حقانیّت

احساس حقانیت اکهارت تُله حیاتِ نفس در گروِ جدا کردن خود از غیرِ خود است؛ زیراکه نفس «دیگری» را «دوزخ» می‌داند و بدون «احساس برتری» قادر به ادامۀ زندگی نیست؛ بنابراین نفس لزوماً باید خود را «صاحب حق» و دیگران را «فاقد حق» بداند. هیچ چیز بیشتر از احساس حقانیت باعث...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳