احساس نیاز

درد طلب (۲) به تعداد مطلوبهای جهان طلب وجود دارد. هر کسی در پی مطلوبی است و عمر خود را در راه دستیابی به آن سپری میکند. نکته در اینجاست که ارزش هر طالبی به اندازه ارزش مطلوب اوست. آن که طالب امور حقیر است، جانی حقیر دارد و کسی...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳