ارزش انسان

مولانا هر چیز را فراموش می‌کنی، فراموش کن، اما خود را فراموش مکن در عالم یک چیز است که آن فراموش‌کردنی نیست. اگر جملۀ چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، باک نیست و اگر جمله را به جای آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳