استفان کاوی

گفتگوی همدلانه  استفان کاوی یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های مؤثر و موفق "گفتگوی همدلانه" است. مهم‌ترین مطلب در اینجا آن است که یک رابطه زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که هریک از دو طرف رابطه بکوشند موقعیت و وضعیتِ طرفِ مقابل را آنگونه که هست درک کنند و آنگاه از او انتظار...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

افرادِ عامل و افرادِ واکنشی استاد استفان کاوی، در کتاب بسیار ارزشمند «هفت عادت مردمانِ مؤثر» انسان‌ها را، از حیثِ مسئولیت‌پذیری، به دو گروه تقسیم می‌کند: افرادِ عامل و افراد واکنشی. و در ادامه، به مهم‌ترین ویژگی‌های این دو گروه اشاره می‌کند. ما در اینجا به ویژگی‌های افراد عامل اشاره...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اولویت‌بندی استفان کاوی بازنویسی از ایرج شهبازی براي اولويت‌بندیِ درستِ مسائل بايد هر كار و حركتی را بر اساس دو معيار «اضطرار و اهمیت» سنجيد. به اين ترتيب ما با چهار نوع كار روبه‌رو می‌شويم: 1) كارهای اضطراریِ مهم: كارهايی مانند مشكلاتِ حاد، بيماری‌ها، طرح‌های مهلت‌دار، بحران‌ها و مانند آنها. تمركز بر روی...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳