اشعار حافظ


- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

معرفيِ چند اثر برگزيده درباره حافظ و اشعارِ او ـــ آشوری، داریوش (1379). ع‍رف‍ان‌ و رن‍دی‌ در ش‍ع‍ر ح‍اف‍ظ(ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍اف‍ظ). ویراست ۲؛ با بازنگری اساسی و کاست و افزود بسیار. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز. ـــ اس‍لام‍ی‌ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (1374). م‍اج‍رای‌ پ‍ای‍ان‌ن‍اپ‍ذی‍ر ح‍اف‍ظ. : ی‍زدان‌‏ ، ۱۳۷۴. ـــ برزگرِ خالقی‌، محمد...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳