امرسون

امرسون آنچه که «هستی» چنان در گوش‌هایم فریاد می‌کشد که نمی‌توانم آنچه را که «می‌گویی» بشنوم.
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳