امید و نا امیدی

مولانا کوی نومیدی مرو اومیدهاست سوی تاریکی مرو خورشیدهاست (مثنوی، د 1/ بیت 724)
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳