انسان حقیقی

خشم یکی از مهم‌ترین احساساتِ انسان «خشم» است. این احساس در زندگیِ او، نقش مهمی دارد؛ چراکه نیروی دفاعی بدن ریشه در خشم دارد و بسیاری از نیروهای والای زندگی مانند خطرپذیری، بلندهمتی، نیرومندیِ اراده، جرأتِ اقدام به انجامِ کارها و بسی خصلت‌های مهمِ زندگی از خشم سرچشمه می‌گیرند و...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳