بایزید بسطامی

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (3) ــ بهتر از «نياز» صيدی نديدم و بهتر از «عجز» چيزی نديدم. (ص 205) ــ روشن تر از «خاموشی» چراغی نديدم. (ص 205) ــ سخنی بهتر از «بی‌سخنی» نشنيدم؛ ساكنِ سرای سكوت شدم. (ص 205) ــ مرغی گشتم، چشمِ او از «يگانگی»، پَرِ او از «هميشگی»،...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (2) ــ علامتِ آن كه كسی حق را دوست دارد، آن است كه سه خصلت بدو دهند: سخاوتی چون سخاوت دريا، شفقتی چون شفقتِ آفتاب و تواضعی چون تواضعِ زمين. (ص 193) ــ صحبتِ نيكان بهتر از كارِ نيك، و صحبتِ...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (1) ــ اگر صَفوَتِ آدم، و قُدسِ جبرئيل، و خُلَّتِ ابراهيم، و شوقِ موسی، و طهارتِ عيسی، و محبتِ محمّد به تو دهند، زينهار كه راضی نشوی و ماورای آن طلبی؛ كه ماورای اين كارهاست. (ص 170) ــ صاحبِ همّت باش و...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

بایزید بسطامی: نزديک‌ترينِ خلايق به حق آن است كه بارِ خَلْق بيش كشد و خوی خوش دارد. (تذکره الاولیاء عطار نیشابوری، ص 197)
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

بایزید بسطامی روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم سخنی بهتر از بی‌سخنی نشنیدم ساکنِ سرای سکوت شدم. (عطار نیشابوری، تذکره الاولیاء، ص 205)
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳