برنامه ریزی

یکی از مهم‌ترین مسائل در مناسبات انسانی برنامه‌نویسی ذهنی است. ذهن انسان مانند یک کامپیوتر است و می‌توان از طریق تلقین و القا، تکرار و تأکید، تشویق و تنبیه، سرزنش و ستایش، تحقیر و تکریم و اموری مانند آنها، در ذهن خود یا کسی دیگر، برنامۀ ویژه‌ای را نوشت...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

فایل‌های صوتیِ دورۀ فشردۀ «بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان مؤثر» شامل هشت بخش است. بخش‌های اول و دوم دربارۀ مباحث مقدماتی است و در ضمن این مباحث، عادت هفتم هم توضیح داده می‌شود. لطفاً بخش‌های اول و دوم را به دقت گوش کنید، به خاطر اینکه همۀ مباحث بعدی بر...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اولویت‌بندی استفان کاوی بازنویسی از ایرج شهبازی براي اولويت‌بندیِ درستِ مسائل بايد هر كار و حركتی را بر اساس دو معيار «اضطرار و اهمیت» سنجيد. به اين ترتيب ما با چهار نوع كار روبه‌رو می‌شويم: 1) كارهای اضطراریِ مهم: كارهايی مانند مشكلاتِ حاد، بيماری‌ها، طرح‌های مهلت‌دار، بحران‌ها و مانند آنها. تمركز بر روی...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اصل تدریج همه ما دوست داریم در همه کارها و برنامه هایمان موفق باشیم، اما غالبا اینگونه نمیشود. ناکامی ما در اجرای برنامه هایمان علتهای گوناگونی دارد. یکی از مهمترین علتها "بی توجهی به قانونهای عالم ماده" است. جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، ساختار ویژه ای دارد و...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳