بیقراری

بیقراری اصلِ «بیقراری» و «ناپایداری» یکی از مهم‌ترین اصولِ حاکم بر جهان است؛ جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، به شدّت و به سرعت تمام در حال دگرگونی است و هیچ چیز در آن، بر قرارِ سابق خودش باقی نمی‌ماند. این جهان در جوهر خود، دچار تحول و دگرگونی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳