بینوایان

ویکتور هوگو چشم روح نمی‌تواند هيچ‌جا، خيرگی و تيرگی‌ای بيش از آنچه در آدمی وجود دارد، بيابد، نمی‌تواند در چيزی خيره شود كه از وجود آدمی مخوف‌تر، مشوّش‌تر، اسرارآميزتر و لانهايه‌تر باشد. تماشاگهی عظيم‌تر از دريا هست كه آسمان است، تماشاگهی عظيم‌تر از آسمان نيز هست كه درون جان آدمی...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳

ویکتور هوگو همه فتوحات عالی، كمابيش، به قيمتِ تَهَوّر حاصل شده است فريادِ «شهامت» يك «كُن فَيَكون» است. نوع بشر براي آنكه قدم پيش گذارد، بايد بر فرازِ قلل، به طور ثابت، سرمشق‌هاي عالیِ جرأت را پيش روي خود داشته باشد. بي‌پروايی‌ها تاريخ را خيره مي كند و يكي از انوار بزرگي...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳