بی توجهی به گذشته

ویکتور هوگو ما گذشته را محترم می‌شماريم و چشم از آن می‌پوشيم به شرط آنكه به "مرده بودن" راضی باشد اگر بخواهد زنده باشد به وی حمله‌ور می‌شويم و به كشتنش می‌کوشیم. (بينوايان،، ترجمۀ مستعان، ص 422)
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳