تذکرة‌الاولیاء

پیام‌های عارفانه از عارفان تذکره الاولیاء ــ پيران آينۀ تو هستند؛ چنان بينی ايشان را كه تويی. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 642) ــ هرگز كسی مرا نديده است و هركه مرا بيند، از من صفتِ خويش كند. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 644) ــ بر لبِ دريای غيب ايستاده بودم، بيلی در دست....
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ عارف آن است كه جملۀ دلِ خويش به مولی داده باشد و تن به خَلْق. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ گمان نيكو بردن به خدا غايتِ معرفتِ خدا بُوَد و گمانِ بد بردن به نفْس، اصلِ معرفتِ نَفْس. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ صاحبِ استقامت...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ دندانم فرسوده شد از نعمتِ حق خوردن، و زبانم از كار شد از بس شكايت كردن. (ابوالحسن پوشنگی، ص 522) ــ تصوّف كوتاهیِ اَمَل است و مُداومت بر عمل. (ابوالحسن پوشنگی، ص 522) ــ نَفْس كه به فضای توحيد رسد، هزار بار خبيث‌تر و...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از جنيد بغدادي ــ شكر آن است كه با نعمتی كه خدا به تو داده است، در وی عاصی نشوی و نعمت او را سرمايۀ معصيت نسازی. (ص 418) ــ ده سال بر درِ دل نشستم و به پاسبانی، دل را نگه داشتم و تا ده سال، دلِ من...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ نشانۀ «خوش‌خويی» رنج خود از خَلق برداشتن است و رنجِ خَلْق كشيدن. (شاه شجاع كرمانی، ص 380) ــ مرغی را كه بر سيخ زده باشند و به آتش می‌گردانند، حاجت نَبُوَد از او پرسيدن كه: چوني؟ (شاه شجاع كرماني، ص 381) ــ خدای تو را...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

چند پیام زیبا از فضیل عیاض ــ شروع كردن آسان است، اما بيرون آمدن و خلاص يافتن دشوار. (ص 97) ــ برادرِ بی‌عيب مجوييد؛ كه نيابيد و بی برادر بمانيد. (ص 98) ــ وقتی بود كه آنچه می‌كردند، به ريا می‌كردند. اكنون بدانچه نمی‌كنند، ريا می‌كنند! (ص 98) ــ جوانمردی درگذشتن بُوَد از...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

بایزید بسطامی: نزديک‌ترينِ خلايق به حق آن است كه بارِ خَلْق بيش كشد و خوی خوش دارد. (تذکره الاولیاء عطار نیشابوری، ص 197)
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزیده‌ای از نيايش‌های ابوالحسن خرقانی، (در تذكره الاولياي عطار) بارخدايا! از آن خلعت كه به بايزيد داده‌ای، من را نيز بويی ده! (ص 661) ای بارخدای! خواهی تا آنچه از مهربانیِ تو می‌دانم و از بزرگواریِ تو می‌بينم، با خلق تو بگويم، تا ديگر هيچكس سجودت نكند؟ (ص 672) الهی! اگر...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

الهی! این قوم که مرا می‌کُشند بر این رنج که از بهرِ تو می‌بَرَند، محرومشان نگردان و از این دولت بی‌نصیبشان مکن! تو را سپاس که دست و پای مرا در راهِ تو بُریدند و اگر این سر من از تن بازکنند مرا در مشاهدۀ جلال تو بر سر دار می‌کنند. حلاج (تذکره الاولیاء، ص 593) *** این...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳