تقسیم عادلانۀ عقل

تقسیم عادلانۀ عقل (3) ایرج شهبازی در دو یادداشت قبلی، به دو نکته اشاره کردم؛ نخست این‌که هر کسی از سهمیۀ عقلش راضی است و عقل خود را کامل می‌داند و نکتۀ دوم آن‌که این «خود را عقل کل دانستن» از خوش‌بینیِ ذاتی انسان به خودش سرچشمه می‌گیرد و مانند...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

تقسیم عادلانۀ عقل (2) ایرج شهبازی گفتیم که انسان‌ها نوعاً از سهمیۀ عقل خود راضی‌اند و عقل خود را از عقل بیشتر انسان‌ها کامل‌تر می‌دانند. در توضیح این موضوع دو نکته را در این یادداشت با خوانندۀ گرامی در میان می‌گذاریم. نخست این که انسان‌ها نوعاً به مقتضای باورهای خود...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

تقسیمِ عادلانۀ عقل (1) ایرج شهبازی سعدی در باب هشتم گلستان که دربارۀ «آداب صحبت» است، می‌گوید: «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال». منظور سعدی این است که همۀ انسان‌ها عقل خود را کامل می‌پندارند و از میزان عقل خود خشنودند، درست همان‌گونه که...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳