جشن مهرگان

جشنِ مردگیران/ مزدگیران در تقویمِ ایرانیان، روزِ پنجمِ هر ماه «اسفندارمذ» نامیده می‌شده است و هماهنگونه که می‌دانیم هرگاه که نامِ ماه و نام روز یگانه می‌شده است، آن روز را جشن می‌گرفته‌اند؛ برای نمونه در روزِ مهر از ماهِ مهر که شانزدهمِ مهرماه است، جشن مهرگان را بر پا...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳