حکمت

دو سخنرانی بسیار عالی، از دکتر سروش دباغ، دربارۀ سرحلقۀ رندان، خواجۀ شیراز، حافظِ بزرگ و عزیز
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ عارف آن است كه جملۀ دلِ خويش به مولی داده باشد و تن به خَلْق. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ گمان نيكو بردن به خدا غايتِ معرفتِ خدا بُوَد و گمانِ بد بردن به نفْس، اصلِ معرفتِ نَفْس. (ابوعلی جوزجانی، ص 563) ــ صاحبِ استقامت...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های زیبا از عارفان تذکره الاولیاء ــ خدای را مردان‌اند كه همه زنده بدو هستند و پاينده به مشاهدۀ او؛ اگر يک لحظه از مشاهدۀ حق بازمانند، جان از ايشان برآيد؛ بدو خسبند و بدو خورند و بدو گيرند و بدو روند و بدو بينند و بدو شنوند و بدو...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از سهلِ تُستَری ــ خلق بر سه قسم‌اند: گروهی‌اند با خود به جنگ براي خدا، و گروهی اند با خلق به جنگ برای خدا، و گروهی‌اند با حق به جنگ برای خود كه چرا قضاي تو به رضای ما نيست و چرا مشيتِ تو به مُشاورتِ...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

شیوۀ درستِ مطالعه کردن، از نگاه شمس تبریزی نفع در این است که لقمه‌ای خوردی، چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آن‌گاه لقمۀ دیگر بخوری. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت. اگر من در این علم‌های ظاهر شروع کردمی، تا یک درس را اِتقان نکردمی...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳