خدای متکلمان اشعری

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: دعا و الگوهای رابطه انسان و خدا مکان سخنرانی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زمان: خردادماه ۱۳۹۶ مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و پنج دقیقه در این سخنرانی، نه تصویر از خدا در دنیای اسلام، معرفی میشود: خدای فیلسوفان، خدای متکلمان اشعری، خدای متکلمان معتزلی (شامل دو تصویر...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳