خطاهای شناختی

بحث موانع معرفت واقع‌بینانه (خطاهای شناختی) از مهم‌ترین مباحث در روان‌شناسی ذهن، روان‌شناسی ادراک، معرفت‌شناسی و اخلاق باور است. البته این بحث صرفا به دنیای تحقیق و نظر اختصاص ندارد و همۀ انسان‌ها در زندگی روزمرۀ خود با آنها روبه‌رو هستند و از آنها آسیب می‌بینند. از لوازم زندگی...
- مشاهده مطلب
۲ مهر ۱۴۰۲

ما و گذشته گذشتۀ هر انسانی شامل تعدادی خاطرۀ خوب است و تعدادی خاطرۀ بد. خاطره‌های بد از شکست‌ها و خطاها و مصیبت‌ها مایه می‌گیرند و خاطرات خوب از پیروزی‌ها و کامیابی‌ها. کمتر انسانی است که گذشتۀ او سراسر نیکی و خوبی و پیروزی باشد. زندگی عموم انسان‌ها سرشار از...
- مشاهده مطلب
۲ مهر ۱۴۰۲