خودبیگانگی

ایرج شهبازی به نظر می‌رسد که بین شادی و صلح از یک سو، و میان غم و خشونت از سوی دیگر، پیوندی استوار وجود دارد. گفتنی است که منظور از «شادی» حالت شادمانی و نشاطی است که بر اثرِفضیلت‌مندی، برخورداری از مواهب هستی، خودشکوفایی، میانه‌روی و رضایت باطن، در...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳