درد طلب

درد طلب (۲) به تعداد مطلوبهای جهان طلب وجود دارد. هر کسی در پی مطلوبی است و عمر خود را در راه دستیابی به آن سپری میکند. نکته در اینجاست که ارزش هر طالبی به اندازه ارزش مطلوب اوست. آن که طالب امور حقیر است، جانی حقیر دارد و کسی...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

درد طلب (۱) "درد" یکی از مهمترین واژه های کلیدی در منظومه فکری عطار است. به نظر پیر فرزانه نیشابور همه پیشرفت های معنوی انسان به دردمند بودن او بستگی دارد. دردِ طلب به منزله "پیر" سالک است و مانند راهنمایی راستین راه را به او نشان میدهد (مصیبت نامه،...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳