دشمنی

راه‌های مقابله با بدی‌های دیگران همۀ ما در طول زندگی خود با کسانی روبه‌رو می‌شویم که عمداً و آگاهانه در حق ما بدی می‌کنند. پرسش مهم این است که بهترین واکنشِ ممکن در برابر بدی‌های دیگران چیست؟ به نظر می‌رسد واکنش‌های ما به آزارها و اذیت‌های دیگران از این پنج...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

خِرَدِ انعطاف (2) مدارا و ملایمت با مخالفان همۀ ما کمابیش دشمنان و مخالفانی داریم و غالباً برای غلبه بر آنها، از خشم و خشونت بهره می‌گیریم و با این کار گذشته از آنکه آتشِ کینه و نفرت را شعله‌ور می‌سازیم، آرامشِ خود را هم قربانی می‌کنیم. خِرَدِ انعطاف به ما...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳