دم غنیمت شمردن

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آخِربینی و آخوربینی (زیستن در زمان حال) زمان: زمستان 1395 مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدت سخنرانی: چهل و پنج دقیقه طرح بحث: مقدمه نیاز زمانۀ ما به زیستن در اینجا و اکنون تضاد میان دم غنیمت شمردن و دوراندیشی به عنوان دو وظیفۀ اخلاقی و معنوی نظرات متناقض مولانا دربارۀ ابن...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

در ستایش دوراندیشی بر پایۀ سخنان مولانا، می‌توان تقسیم‌بندی جالبی از انواع گوناگون انسان‌ها، در مواجهه با مسألۀ «عاقبت‌اندیشی» مطرح کرد. مولانا در دو قطعۀ مهم از فیه ما فیه، خود به این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها اشاره کرده است. او در قطعۀ زیر انسان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است: 1)...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

رهایی از گذشته مارتین سلیگمن خلاصه‌سازی از ایرج شهبازی «آیا شما اعتقاد دارید که گذشتۀ شما آینده‌تان را تعیین می‌کند؟ این یک سؤالِ بی‌فایدۀ مطرح‌شده توسط یک نظریۀ فلسفی نیست. هر اندازه که شما اعتقاد داشته باشید گذشته آینده را تعیین می‌کند، گرایش خواهید داشت به خود اجازه دهید تا یک کشتی...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

در ستایش دوراندیشی بر پایۀ سخنان مولانا، می‌توان تقسیم‌بندی جالبی از انواع گوناگون انسان‌ها، در مواجهه با مسألۀ «عاقبت‌اندیشی» مطرح کرد. مولانا در دو قطعۀ مهم از فیه ما فیه، خود به این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها اشاره کرده است. او در قطعۀ زیر انسان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است: 1)...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم و در کارگه کوزه گری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه، گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش: کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ زندگی بس...
- مشاهده مطلب
۲۸ فروردین ۱۴۰۳