دیگرخواهی

ایرج شهبازی شادی حقیقی با ویژگی‌های نیکویی مانند آرامش، امیدواری، امنیت درونی، خوش‌بینی، خشنودی، عزّتِ نفس و صلح درونی همراه است. به نظر می‌رسد بین شادی، به این معنا، و اخلاقی زیستن نسبت مستقیمی وجود دارد؛ یعنی انسانی که شادمان باشد، لزوماً خیرخواه، مهربان، شکیبا، آسان‌گیر و اهل مدارا...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

ایرج شهبازی ما باید مراقب خودمان باشیم و غالباً گمان می‌کنیم تنها راه مراقبت از خودمان این است که پیوسته به خود و مسائل و نیازهایمان توجه کنیم. اما شگفتا که چنین نیست و عموم کسانی که خود را در مرکز توجه خویش قرار می‌دهند، ناخواسته خود را از...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳