دیگری

دیگری یکی از مسائل بسیار مهمی که در زمانۀ ما در روان‌شناسی و فلسفه و الهیات مطرح شده است، مسألۀ «دیگری» (otherness) است. جالب است که دانشمندانِ بسیار زیادی، بدون اینکه از کار هم خبر داشته باشند، مفهوم «دیگری» و جایگاه دیگری در زندگی ما را از جهات گوناگون...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳