رابطه سالم

چهار دلیل برای نبخشودنِ خطاهای دیگران اگرچه بخشودنِ خطاهای دیگران فضیلتی بس ارزشمند است، همۀ انسان‌ها به این فضیلت روی نمی‌آورند. برخی از کسانی که به فضیلت «بخشایش» توجه ندارند، استدلال‌هایی عقلانی به سود این کارِ خود اقامه می‌کنند و با توسل به این استدلال‌ها خود را مجاز می‌دانند که...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳