رباعیات حکیم خیام

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم و در کارگه کوزه گری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه، گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش: کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ زندگی بس...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳