رفاه مومنان

مسألۀ رفاهِ مؤمنان يكی از آسيب‌های جدی در آموزش‌های دینی، در جامعۀ ما، نگاه نادرستی است كه به مسألۀ «رفاه و آسايش مؤمنان» وجود دارد. يكي از بيت الغزل‌های تبليغاتِ دينیِ ما اين است كه دنيا با مؤمنان سر ناسازگاري دارد و بلكه خودِ خدا هم برای مؤمنان در اين...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳