رفتار با دیگران

راه‌های مقابله با بدی‌های دیگران همۀ ما در طول زندگی خود با کسانی روبه‌رو می‌شویم که عمداً و آگاهانه در حق ما بدی می‌کنند. پرسش مهم این است که بهترین واکنشِ ممکن در برابر بدی‌های دیگران چیست؟ به نظر می‌رسد واکنش‌های ما به آزارها و اذیت‌های دیگران از این پنج...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳