سلوک

هوشیاری بااین‌که آگاهی و هوشیاری از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان و یکی از بزرگ‌ترین عللِ برتریِ او بر دیگر موجودات است، امّا عارفان و از جمله مولانا، میانۀ خوبی با هوشیاری ندارند و آن را مایۀ نقص و ننگِ سالک به شمار می‌آورند. در آغاز ممکن است که این کار عارفان...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

راهِ راست راهِ راست آن باشد که به شهرِ خوشی برساند و راهِ کژ آن باشد که به شهرِ خوشی نرساند. (معارفِ بهاء ولد، ج 1، ص 111).
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

مولانا و سماع سماع یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در زندگیِ مولاناست و اگرچه بسیاری از عارفان مسلمان سماع می‌کرده‌اند، این نام مولاناست که با سماع پیوندی ناگسستنی یافته است و تقریباً هر جا که از سماع سخن می‌رود، نام مولانا به خاطر می‌آید. دربارۀ سماع فراوان گفته و...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳