سنایی غزنوی

منابع دست اول عرفان اسلامی، مکتب خراسان همان‌گونه که در یادداشت پیشین گفتیم، در همۀ رشته‌های معارف بشری، تعداد منابع دست اول بسیار اندک است و دیگر تحقیقات همه از درون همین منابع سر بر می‌آورند و خوب است که ما هم برای استفادۀ بهتر از اوقاتِ شریفِ خود، مستقیماً...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳