سن فرانسیس

سن فرانسیس برای دهکده‌ای که قدّیس ندارد و نیز برای دهکده‌ای که همۀ افراد آن قدّیس‌اند دلم می‌سوزد. (نیکوس کازانتزاکیس، جوینده راه حق، صص 437-436)
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳