سوره روم

تقسیم عادلانۀ عقل (3) ایرج شهبازی در دو یادداشت قبلی، به دو نکته اشاره کردم؛ نخست این‌که هر کسی از سهمیۀ عقلش راضی است و عقل خود را کامل می‌داند و نکتۀ دوم آن‌که این «خود را عقل کل دانستن» از خوش‌بینیِ ذاتی انسان به خودش سرچشمه می‌گیرد و مانند...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳