سَری سَقَطی

پیام‌های عارفانه از سَری سَقَطی ــ ساكن شدن در كوه بس كاری نباشد. مرد بايد كه در ميان بازار مشغول تواند بود، چنان‌كه يک لحظه از حق تعالی غايب نشود. (ص 331) ــ خواهم كه همۀ اندوه‌هايی كه در دل‌های مردمان است، در دل من باشد، تا ايشان از اندوه فارغ...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳