شخصیت

شجاعتِ «خود» بودن «خود بودن» و یکتاییِ شخصیتِ خود را حفظ کردن کاری بس دشوار است که از یک سو به دانشی ژرف نیاز دارد و از سوی دیگر به شهامتی شگرف؛ چراکه ممکن است به محرومیت انسان از بسیاری از امتیازات اجتماعی بیانجامد. انسان اگر بخواهد به قول هرمان...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

تیپ شناسی شخصیت یکی از مسائل جالب در زمینۀ خودشناسی، مسألۀ «تیپ‌شناسی شخصیت» است. برای این منظور نظریه‌ها و روش‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از معتبرترین روش‌های شخصیت شناسی به یونگ تعلق دارد که بعدها بریگز و مایرز آن را تکمیل و اصلاح و کاربردی کردند. مؤسسات فراوانی در سراسر...
- مشاهده مطلب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳