عادت شکنی

چند جملۀ برگزیده دربارۀ عادت سازی و عادت‌شکنی ــ فرانسیس بیکن: بشر معمولاً بر اساس سیرت خود فکر می‌کند، و بر اساس دانشِ خود و افکارِ عمومیِ رایج صحبت می‌کند، اما عموماً بر اساس عادت عمل می‌کند. ــ دليلِ موفّقيتِ برخي از افراد انجام دادنِ کارهايی است که ديگران از...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

چند جملۀ برگزیده دربارۀ عادت سازی و عادت‌شکنی ــ فرانسیس بیکن: بشر معمولاً بر اساس سیرت خود فکر می‌کند، و بر اساس دانشِ خود و افکارِ عمومیِ رایج صحبت می‌کند، اما عموماً بر اساس عادت عمل می‌کند. ــ دليلِ موفّقيتِ برخي از افراد انجام دادنِ کارهايی است که ديگران از...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

دباغ در بازار عطر فروشان يك دبّاغ از بازار عطرفروشان مي‌گذشت. هنگامي‌كه بوي عطر به مشامش خورد، بر زمين افتاد و بيهوش شد. او نيمي از روز در ميان بازار بيهوش بود و مردم در حالي‌كه از ترس دعا مي‌كردند، دور او جمع شدند و براي درمان او تلاش ‌كردند....
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳