عدم

شکسته باش، تا کُل باشی. خم شو، تا راست باشی. خالی باش، تا پُر باشی. فرسوده باش، تا دوباره نو شوی. کم‌دار باش و بسیار به دست آر. بسیار داشته باش و پریشان شو. پس جان‌های دانا به آن یک می‌چسبند و چیزها را با آن می‌سنجند. چون خود را نشان نمی‌دهند، می‌درخشند. چون خود را توجیه نمی‌کنند،...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

شباهت سخن مولانا دربارۀ عدم، به سخنان دائو ده جینگ مولانا در ابیات بسیار زیبای زیر، به این نکتۀ مهم اشاره می‌کند که همۀ انسان‌های عاقل در پی «نیستی» هستند؛ برای نمونه، دانشجو در پیِ دانشی است که در زمانِ حال موجود «نیست»، کشاورز خواهانِ محصولی است که اکنون «وجود...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

عدم مفهوم عدم که از مفاهیمِ بنیادین در اندیشۀ مولاناست، بسیار پیچیده است و با مفاهیمی مانند «فقر» و «فنا» و «مرگ» و «هستی» ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو برای درکِ مقصود مولانا از عدم، لازم است که مفاهیمِ مرتبط با آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرند. از...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳