ما و گذشته

ما و گذشته گذشتۀ هر انسانی شامل تعدادی خاطرۀ خوب است و تعدادی خاطرۀ بد. خاطره‌های بد از شکست‌ها و خطاها و مصیبت‌ها مایه می‌گیرند و خاطرات خوب از پیروزی‌ها و کامیابی‌ها. کمتر انسانی است که گذشتۀ او سراسر نیکی و خوبی و پیروزی باشد. زندگی عموم انسان‌ها سرشار از...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳