محمدرضا شفیعی کدکنی

زبان و جامعه بين زبان و اوضاع اجتماعی پيوندی استوار وجود دارد. به آسانی می‌توان از زبانِ یک جامعه به درون بافت اجتماعیِ آن نقب زد. زبان ساده، پيراسته و زودياب نشان از جامعه‌ای آرام، آزاد و معقول دارد و بالعكس، زبانِ پیچیدۀ مبهمِ سیّالِ تأویل‌پذیر هم بیانگرِ جامعه‌ای استبدادزده،...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

می‌توان «مستی» را به دو گونه تقسیم کرد: «مستیِ ناشی از شرابِ انگوری» و «مستیِ ناشی از بادۀ منصوری». منظور از مستیِ ناشی از بادۀ منصوری آن گونه مستیی است که از معرفت و بندگی و عشقِ خدا نشأت می‌گیرد. مولانا در مثنوی و دیوان شمس، برای اشاره به...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳