محمد استعلامی

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (3) ــ چون به جان می‌نگرم، جانم درد می‌كند، و چون به دل می‌نگرم، دلم درد می‌كند و چون به فعل می‌نگرم، قيامتم درد می‌كند، و چون به وقت می‌نگرم، «تو»ام درد می‌كنی. (ص 687) ــ الهی! اگر اندامم درد كند، شفا تو دهی. چون «تو»ام...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از ابوالحسن خرقانی (2) ــ دوش جوانمردی گفت: «آه» و آسمان و زمين بسوخت. (ص 681) ــ در معدۀ من چيزی پديد آمد، بوياتر از مُشک، خوش‌تر از شهد، سر به حلقِ من بُرد، از حق ندا آمد: ما تو را از معدۀ تهی طعام آوريم و از جگرِ...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از عارفان تذکره الاولیاء ــ پيران آينۀ تو هستند؛ چنان بينی ايشان را كه تويی. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 642) ــ هرگز كسی مرا نديده است و هركه مرا بيند، از من صفتِ خويش كند. (ابوالعباسِ قصّابِ آملی، ص 644) ــ بر لبِ دريای غيب ايستاده بودم، بيلی در دست....
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (3) ــ بهتر از «نياز» صيدی نديدم و بهتر از «عجز» چيزی نديدم. (ص 205) ــ روشن تر از «خاموشی» چراغی نديدم. (ص 205) ــ سخنی بهتر از «بی‌سخنی» نشنيدم؛ ساكنِ سرای سكوت شدم. (ص 205) ــ مرغی گشتم، چشمِ او از «يگانگی»، پَرِ او از «هميشگی»،...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (2) ــ علامتِ آن كه كسی حق را دوست دارد، آن است كه سه خصلت بدو دهند: سخاوتی چون سخاوت دريا، شفقتی چون شفقتِ آفتاب و تواضعی چون تواضعِ زمين. (ص 193) ــ صحبتِ نيكان بهتر از كارِ نيك، و صحبتِ...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

پیام‌های عارفانه از بایزید بسطامی (1) ــ اگر صَفوَتِ آدم، و قُدسِ جبرئيل، و خُلَّتِ ابراهيم، و شوقِ موسی، و طهارتِ عيسی، و محبتِ محمّد به تو دهند، زينهار كه راضی نشوی و ماورای آن طلبی؛ كه ماورای اين كارهاست. (ص 170) ــ صاحبِ همّت باش و...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳