معارفِ بهاء ولد

راهِ راست راهِ راست آن باشد که به شهرِ خوشی برساند و راهِ کژ آن باشد که به شهرِ خوشی نرساند. (معارفِ بهاء ولد، ج 1، ص 111).
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳