معنای زندگی

رابطۀ معنا و روایت دکتر آرش نراقی رابطه مهمی بین روایت و معناداری وجود دارد؛ هرجا که بی معنایی وجود داشته باشد، فقدان روایت هم وجود دارد. تئوری علمی روایتی از امور متفرق و ظاهراً بی معنا به دست می دهد و آنها را معنادار می کند و در...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

ویکتور فرانکل این رنجها نیستند که ما را ناامید میکنند بلکه بی معنی شدن آنهاست که باعث ناامیدی ما میشود رنج اگر معنادار باشد، قابل تحمل میشود.
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

عنوان سخنرانی: آشنایی با اصول و تکنیکهای معنادرمانی (لوگوتراپی) این سخنرانی در مردادماه ۱۳۹۵، در موسسه فرهنگی علیمرادیان، ایراد شده و هدفش اینه که مخاطب رو با اصول و تکنیکهای معنادرمانی آشنا کنه. معنادرمانی، بعد از مکتب فروید و مکتب آدلر، سومین مکتب مهم وین است که طرفداران فراوانی داره...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳