مفید

ویکتور هوگو "زيبا" نيز به اندزه "مفيد" فايده دارد شايد هم بيشتر. (بينوايان، ، ترجمۀ حسینقلی مستعان، ص 21)
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳